Geloofsovertuiging

Reach Beyond Nederland heeft een Christelijke geloofsovertuiging. Dit vormt de drijfveer en het fundament voor al het handelen. Samengevat is deze geloofsovertuiging uitgedrukt in de volgende woorden:

DE DRIE-EENHEID Wij geloven in één enig God, van eeuwigheid bestaande in een drie-eenheid van Personen van gelijke waardigheid en macht: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Johannes 15:26 en Mattheus 3:16,17).

DE BIJBEL: Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is, feilloos in de oorspronkelijke geschriften, en dat de Bijbel de enige onfeilbare bron van gezag is voor het geloof, de leer en de wandel van de Christen (2 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:21).

DE VERLOSSING: Wij geloven in Jezus Christus, Die ontvangen is uit de Heilige Geest (Mattheus 1:20), geboren uit de Maagd Maria (Lukas 1:35), die door Zijn dood aan het kruis voor de verlossing van zondaren voorzag in een volkomen toereikend zondoffer voor hun schuld (Efeze 1:7) en Die werd opgewekt uit de doden om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25), opgevaren is naar de hemel en nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij altijd pleit voor allen die door Hem tot God gaan (Hebreeën 7:25).

DE GEMEENTE: Wij geloven dat de ware Gemeente, die het lichaam van Christus is (Efeze 1:23), door het werk van de Heilige Geest gevormd wordt uit allen, die hun vertrouwen stellen op Christus als hun Heer en Heiland (Efeze 2:22, 1 Corinthe 12:13).

DE DIENST VAN DE CHRISTEN: In het licht van het laatste bevel van de Heere Jezus (Mattheus 28:19,20) en erkennend dat allen, die nalaten de boodschap van het Evangelie te aanvaarden, verloren zijn (Johannes 3:18 en 36), geloven wij dat het dringend noodzakelijk is dat ieder Christen daadwerkelijk gehoor geeft aan de Grote Opdracht van Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).